Regulamin sklepu

Regulamin sklepu www. tedka.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.tedka.pl prowadzony jest przez Elektroszkolenia sp. z o.o., REGON: 142455495, KRS: 0000359161, NIP: 1182036167

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa.

 

Ochrona danych osobowych

1)     Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.tedka.pl są przetwarzane przez Elektroszkolenia sp. z o.o. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.1.1.     realizacji umowy

1.1.2.     jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.komputronik.pl

 1. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.tedka.pl w zakładce „Mój sklep” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.tedka.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

2.1.1.     Cena detaliczna – standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

2.1.2.     Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy www.tedka.pl.

 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.tedka.pl umożliwia Klientom:

1.1.   składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.tedka.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

1.2.   uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.tedka.pl.

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie wwwtedka.pl kierowane przez Elektroszkolenia sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.tedka.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.tedka.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

2.1.   czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.2.   czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku ‚Dostępność produktu’, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 2. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Elektroszkolenia sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

Sposoby płatności

 1.  Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1.1.   Przed wydaniem towaru klientowi:

(1)  Przelewem na rachunek bankowy Elektroszkolenia sp. z o.o.

1.2.   W momencie odbioru towaru:

(2)  Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2)     Elektroszkolenia sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Elektroszkolenia sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 

Zwrot towaru przez konsumenta

1)     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2)     W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia (NZ). Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie (bok@tedka.pl). Numer NZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru NZ nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.

3)     Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

3.1  otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych

3.2  świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

3.3  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

4        Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

5        W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

6        Elektroszkolenia sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego tedka.pl

1)     Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Elektroszkolenia sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2)     Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Elektroszkolenia sp. z o.o. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „Zgłoszenie reklamacyjne”. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer NRe).

3)     W przypadku gdy numer NRe nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

4)     Po przesłaniu na adres reklamacja@tedka.pl prawidłowo wypełnionego formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie numer NRe. Numer NRe należy umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI”, lub w widocznym miejscu na przesyłce.

5)     Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Elektroszkolenia sp. z o.o. i wstrzymać z wysłaniem.

6)     Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, projektorów itd. ).

7)     Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

8)     Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Elektroszkolenia sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

9)     Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Elektroszkolenia sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż zostanie potwierdzona towaru w Elektroszkolenia sp. z o.o.

10) Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

 

Biuro Obsługi Klienta

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Technologie dla Każdego

Ul. Nowodworska 25 lok. 503A

03-133 Warszawa

 

Kontakt z BOK

bok@tedka.pl

tel. +48 604 128 383

 

Postanowienia końcowe

1)     Elektroszkolenia sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

2)     W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3)     Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

4)     Korzystanie ze sklepu internetowego tedka.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)     Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c)      minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

d)     w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

5)     Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.tedka.pl.

6)     Regulamin Sklepu Internetowego Elektroszkoleń sp. z o.o. nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>